دادیاران سروش حق

در موسسه دادیاران سروش حق انجام طرح های تحقیقاتی، انجام مطالعات و آسیب شناسی و آموزش در اولویت قرار گرفته است.

دپارتمان آموزش
Previous
Next
خدمات ارائه شده در دپارتمان آموزش

انجام طرح های تحقیقاتی در رشته های مختلف حقوق به ویژه با تاکید بر مطالعات میان رشته ای .
انجام مطالعات پیرامون بررسی طرح ها و لوایح و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز متقاضیان .
آسیب شناسی و تحلیل فرایندها و رفتار سازمانی با ملاحظه نوع ساختار و اهداف سازمان
انجام مطالعات و تحقیقات در قلمرو مقررات تامین اجتماعی و موضوعات بازنشستگی ، از کار افتادگی و سایر نیازهای موجود .\
انجام تحقیقات در خصوص مالکیت های صنعتی ، هنری ، فرهنگی و ادبی حسب نیاز مخاطبین .
انجام پژوهش در خصوص انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی و سرمایه گذاریهای خارجی به ویژه در حوزه های نفت و انرژي .
انجام مطالعات و تحقیقات پیرامون پیامدهای حقوقی عملیات بانکی و آثار مطالبات معوق بر انباشت امور حقوق و قضایی .
انجام تحقیق و پژوهش درخصوص مباحث حقوق جزا و جرم شناسی با نگاه علت شناسی و پیشگیری با تاکید بر مطالعات میدانی .
انجام تحقیق و پژوهش در زمینه حقوق اسلامی و مبانی فقه با رویکرد تطبیق و بومی سازی
ارائه خدمات پژوهشی از قبیل برگزاری همایش های دوره ای تخصصی به صورت کوتاه مدت در خصوص موضوعات مختلف حقوقی .
 ارائه خدمات آموزشی در رشته های جدید جهت ارتقاء سطح کیفی دانش بومی در داخل و خارج از کشور .
ارائه خدمات تحقیق و توسعه در دفاتر حقوقی شرکت ها منطبق با آخرین دستاوردهای مدیریتی .
ارائه خدمات تحلیل و ارزیابی حقوقی تولیدات فرهنگی و هنری .

تماس با مشاور دپارتمان آموزش