علی محمد یاری

جناب آقای علی محمد یاری، مدیر عامل موسسه حقوقی دادیان سروش حق است که از فعالیت های ارزنده ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– ۲۱ سال سابقه وکالت دادگستری ( از سال ۱۳۸۰ )

– ۷ سال سابقه عضویت در کمیته کارشناسان حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ( از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ )

– ۴ سال مدیر حقوقی و وکیل شرکت دفاتر بازرگانی خارج از کشور وزارت بازرگانی (از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ )

– ۴ سال مشاور حقوقی سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی ( از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ )

– ۱۴ سال مدیر حقوقی و وکیل شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمانخودرو ( از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ )

– ۹ سال مدیر امور حقوقی و وکیل شرکت سهامی فرش ایران ( از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ )

– ۳ سال مدیر حقوقی و وکیل شرکت حامیان تجارت صدر ایران‌خودرو ( از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ )

– ۳ سال مدیر حقوقی و وکیل شرکت نگین بم کرمانخودرو ( از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۹۲ )

– ۵ سال مدیر حقوقی و وکیل شرکت مجموعه خودرو مهر ( از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ )

– ۱ سال وکیل و مشاور حقوقی شرکت قوای محرکه کرمانخودرو سال ۱۴۰۰

– وکیل و مشاور حقوقی بانک صادرات از سال ۱۳۹۸