تکلیف دادگاه‌ها در تجدید جلسه دادرسی به علت بیماری

۱۱ اسفند ۱۳۹۸ – ۱۱:۵۵

تکلیف دادگاه‌ها در تجدید جلسه دادرسی به علت شروع بیماری کرونا

حمیدرضا آقابابائیان

“تجدید” در لغت از جمله به معنی نو کردن، از سر گرفتن آمده است و در عرف قضایی تجدید جلسه به مفهوم اعم به معنی نو کردن و یا از سر گرفتن جلسه است که در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده ۴۵۰ همان قانون به تفصیل به کار رفته است.

این اصطلاح در عرف قضایی از یک طرف، در مواردی به کار می رود که جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل شده و موجبات رسیدگی نیز فراهم بوده و به دستور جلسه جزئاً یا کلاً عمل شده اما تشکیل جلسه دیگر به هر علت ضروری تشخیص گردیده است.  مطابق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، منطبق بر ماده ۴۵۰  همان قانون «…. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد :

۱- مرضی که مانع از حرکت است.

۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.

۳- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.

۴- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست…»

پس امراض یکی از دلائل موجه  دادن مهلت و تجدید موعد  جلسات دادرسی دادگاه است.

نظر به شیوع گسترده ویروس کرونا و مخاطرات پیدا و پنهانِ مترتب بر امنیت عمومی و سلامت فردی و اجتماعی شهروندان و تلفات جانی متعدد گزارش شده در شهرهای مختلف کشور،  دقت در اینکه بعضی از طرفین دعاوی در زندان اقامت  دارند  و انتقال انها  برای حضور  در جلسات دادگاه  مستلزم دستور دادگاه  به احضار  طرف دعوی زندانی از زندان و پیامدهای بهداشتی مترتب بر اعزام زندانی از محیط زندان بر سلامت قضات  دادگاه و کارکنان محاکم  قضایی و برنامه توامان مجلس شورای اسلامی و دولت جهت “مدیریت بحران کرونا در کشور” و تعطیلی دانشگاهها، مدارس و دوائر دولتی و اداری و کنترل مبادی ورودی شهرها و استانها برنامه تست کرونا  و به منظور حفظ سلامت فردی و جمعی کادر محترم قضایی و اداری محاکم قضایی  و اصحاب دعوا، دادرسی تا برون رفت از وضعیت بحرانی بهداشتی عمومی کشور،به منظور  حفظ سلامت  کادر قضایی و اداری  زحمتکش مراجعه  قضایی   وفق  دستور  روسای  محاکم   و یا   در اجرای ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی « دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تاخیر بیندازد .»

همچنین در ماده ۱۰۰  این قانون هم می خوانیم: «هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.»

با توجه به موارد فوق پیشنهاد می شود با وحدت ملاک از مواد ۹۳ و ۹۶ قانون  فوق و اینکه “بیماری کرونا” مطابق نظر پزشکان امراض عفونی و ریوی در زمره امراض مسری و واگیر قهریه غیر مترقبه  قراردارد به صلاح است  محاکم  عندالزوم با تبادل لایحه و  برگزاری  دادرسی الکترونیکی  نسبت به تجدید وقت جلسات و در صورت فوریت مقتضای پرونده   به صورت الکترونیکی و اینترنتی و  غیر حضوری  اقدام کنند تا انشالله با این شیوه از شیوع این مرض و تردد و تجمع اصحاب دعوا جلوگیری شده و دادرسی الکترونیکی نیز به مصداق ضرب المثل «عدو شود سبب خیر» در محاکم جاری شود.