نکات مهم در خصوص مطالبه وجه و طلب

مطالبه وجه

هرکس وجهی به دیگری بدهد (طلب پول )می تواند مطالبه وجه مسترد کند مگر اینکه گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند.

(نمونه دادخواست مطالبه وجه )در پایین مقاله قرار داد .
بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوی استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است.
پرداخت وجه در عرف، دلالت بر پرداخت دین دارد.

قاعده کلی

قاعده (ما لا یعلم الا من قبله) در جایی که نزاع باشد اعمال نمی شود.قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می‌آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد.در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی‌نیاز از اثبات ادعایش می‌دانند؛ نکته‌ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است.
اظهار فرد به زیان دیگری مسموع نیست.

مطالبه وجه

به هر دلیلی که فردی مدعی وجود طلبی باشد اعم از اینکه به موجب قرارداد استحقاق دریافت وجهی را داشته باشد.

طلب پول

یا مبلغی را به حساب دیگری واریز نموده و آن را مطالبه نماید می تواند با انتخاب عنوان مطالبه وجه و مطالبه طلب و استرداد وجه طرح دعوای لازم و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح الزام بدهکار به پرداخت بدهی را بخواهد.

 

نکات مهم دعوای مطالبه وجه طلب پول

1- پرداخت وجه در عرف، دلالت بر پرداخت دین دارد.
2- قاعده (ما لا یعلم الا من قبله) در جایی که نزاع باشد اعمال نمی شود.
قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می‌آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد.در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی‌نیاز از اثبات ادعایش می‌دانند؛ نکته‌ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است.
3- در دعوای مطالبه وجه صرف اظهار فرد به زیان دیگری مسموع نیست.
4- مؤید دیگری بر اماره عدم مدیون بودن (موضوه ماده 265 قانون مدنی): تحقق قاعده ی علی الید ما اخذت حتی تؤدیه و استیفای ناروا، نیازمند موجب قانونی است.

5- جهت مطالعه نکات مهم در خصوص دفاع از دعوای مطالبه وجه اینجا کلیک کنید.

6- جهت مطالعه بهترین راه مطالبه وجه چک اینجا کلیک کنید.

7- هرکس وجهی به دیگری بدهد می تواند مسترد کند مگر اینکه گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوی استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است.

نمونه دادخواست مطالبه وجه 

خواهان : آقای ………… به کد ملی … به نشانی…
خوانده : خانم ………….. به کدملی… به نشانی..
وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته:
1- تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  2245000000 ریال مطالبه وجه
2- مطالبه خسارات دادرسی
3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه
4- اعسار از هزینه دادرسی

دلایل و منضمات:
1- سند عادی شماره486747مورخ 14/4/90
2- تصاویر مبالغ واریزی
3- استشهادیه
4- وکالتنامه

متن دادخواست مطالبه وجه 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام
احتراما اینجانب بوکالت از خواهان مطالب ذیل را در تشریح دادخواست تقدیمی به استحضار می رسانم :
مطابق مبایعه نامه عادی شماره ….. تنظیمی در تاریخ 14/4/90 فیمابین آقای محمد و خوانده محترم در خصوص انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان به خوانده با پلاک ثبتی …. فرعی از … اصلی قطعه 319 واقع در بخش 10 تهران حوزه ثبتی غرب، به ارزش 2/245/000/000 ریال، موکل مبالغی را به شرح ذیل جهت پرداخت .ثمن و خرید ملک توسط خوانده و تنظیم سند به نام ایشان پرداخت گردید:
1- یک فقره چک صادره از حساب جاری طلایی به شماره ………. بانک سپه به  مبلغ 370/000/000ریال مورخ 14/6/90
2- فیش شماره …. به مبلغ 30/000/000 ریال مورخ 14/6/90 بصورت کارت به کارت
3- یک فقره چک به شماره ….. بانک سپه مورخ 27/4/90 به مبلغ 200/000/000ریال
4- یک فقره چک به شماره ……. بانک سپه مورخ 15/5/90(همزمان با تنظیم سند)به مبلغ 1/250/000/000ریال
5- مبلغ 20/000/000ریال به صورت نقد مورخ 15/5/90(همزمان با تنظیم سند)
6- مبلغ 375/000/000ریال  بابت مبلغ ودیعه مستاجر.

علی ای حال علیرغم مراجعات و مطالبات مکرر، خوانده محترم از استرداد وجه پرداختی امتناع می نماید فلذا بدوا تقاضای پذیرش اعسار موکل از پرداخت هزینه دادرسی و نیز با عنایت به مواد 648 و 265 قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد وجه پرداختی 2/245/000/000ریال به  انضمام مطالبه کلیه خسارات اعم از دادرسی و تاخیر تادیه از محضر عالی مورد استدعاست.

 

دانلود نمونه دادخواست مطالبه وجه