چگونه باید گواهی انحصار وراثت گرفت؟

در پروسه انحصار وراثت یا حصر وراثت، ورثه قانونی متوفی مشخص می‌شوند. درحال حاضر در تهران و بعضی از استان‌ها، دریافت گواهی فوت بصورت اینترنتی از سامانه درخواست گواهی فوت امکان ‌پذیر است.

 

گواهی انحصار وراثت، گواهی است که به درخواست وراث از مراجع قضایی صادر می شود که شامل مشخصات، تعداد وراث، نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترک می‌باشد. در واقع اولین قدم وراث برای تعیین و تکلیف اموال متوفی، انحصار وراثت است. مقررات مربوط به گواهی انحصار وراثت در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و قانون امور حسبی بیان شده است.

 

همچنین گواهی انحصار وراثت توسط دادگاه صادر می‌شود و در آن وراث مرحوم و همچنین سهم هر یک از ورثه مشخص می‌شود.

 

گواهی انحصار وراثت را باید چگونه گرفت؟

 

تمام ورثه و یا یکی از آنها به وکالت از سایرین باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند و با ارائه مدارکی، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کند. این مدارک عبارت است از گواهی فوت متوفی، استشهادیه محضری، شناسنامه و کارت ملی متوفی، عقدنامه یا رونوشت آن، شناسنامه و کارت ملی وراث و اگر موجود بود، وصیتنامه مرحوم.

 

درحال حاضر در تهران و بعضی از استان‌ها، دریافت گواهی فوت بصورت اینترنتی از سامانه درخواست گواهی فوت امکان ‌پذیر است. همچنین باید به یک نکته مهم دیگر هم اشاره کرد که اگر تاریخ فوت متوفی قبل از سال 95 باشد، ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارث هم لازم است.

 

این بدان معناست که وراث باید با مراجعه به اداره مالیات، مالیات بر ارث اموال متوفی را پرداخت کنند و مفاصاحساب را ضمیمه مدارک کنند. البته باید توجه داشت که این مفاصاحساب فقط برای صدور گواهی انحصار وراثت است وگرنه برای نقل و انتقال اموال و تقسیم ارثیه کسانی هم که بعد از سال 95 فوت کردند، مفاصاحساب مالیاتی لازم است.