چگونه یک قولنامه شفاف و امن بنویسیم؟

در زمان نوشتن قولنامه با به چند نکته توجه کرد:

1-طرفین باید مبلغی را در قرارداد قید کنند تا در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود باز زند مکلف به پرداخت آن مبلغ

به طرف دیگر ( معهدله ) باشد که این مبلغ را وجه التزلم میگوییم .

2-در قولنامه قید میشود ، در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتنا نماید ،

فلان مبلغ را باید به طرف دیگر بپردازد . در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود ( انتقال مال ) عمل نکند ،

خریدار میتواند با احراز عدم اجرای تعهد وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند و نمیتوان هم وجه التزام را بگیرد

و هم از فروشنده بخواهد که مورد معامله را با سند رسمی به وی انتقال دهد .

3-در قولنامه طرفین موافقت مینمایند که در تاریخ …. در دفترخانه شماره …. حضور یابند وسند رسمی تنظیم کنند

و در صورت عدم حضور هر یک در دفترخانه ، وی مکلف است مبلغ …. به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد .

در این حالت با احراز عدم حضور ، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد .

4-چنانچه در قولنامه ذکر شود طرفین موافقت نمودند در تاریخ …. در دفترخانه …. حاضر شوند و

سند رسمی تنظیم نمایند و در صورت عدم حضور یا امتناع فروشنده ، فروشنده ملزم به انتقال

و پرداخت روزانه …. ریال خسارت تاخیر است ، در این فرض مالک باید مورد را به خریدار منتقل کند

و خسارت مذکور را هم بپردازد .

چند توصیه به خریدار در زمان قرارداد

_خریدار با مشخصات مالی را که قصد خرید آن را دارد ، با آنچه در سند قید شده مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد .

_اگر مورد معامله ملک می باشد ، در زمان قرارداد بررسی کنید که توابع و منضمات و ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد . ( آب ، برق ، گاز ، تلفن ، پارکینگ انباری و غیره ) .

_اگر کسی که قرارداد را امضا میکند خود مالک نیست ،بلکه وکیل یا ولی و یا قیم مالک است ،

دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببیند آیا وکیل در وکالتنامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر ؟

و اگر امضا کننده ولی مالک است مطمعن شود که در زمان امضا قولنامه توسط ولی ، کودک ، بالغ نشده است .

همچنین در جایی که امضا کننده قیم مالک است باید روشن شود که آیا قیم به تنهایی حق فروش مال مولی علیه ( صغیر )

خود را دارد یا با دخالت مقام قضایی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است .

_اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده ، باید گواهی انحصار وراثت را ببیند

و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و همچنین تصفیه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند .

_خریدار مطمئن شود که فروشنده ممنوع المعامله یا مشمول فراری نظام وظیفه نباشد

که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود .

_اگر فروشنده خیلی پیر یا مریض احوال است و حرکات غیر عادی دارد ، خریدار باید این احتمال را بدهد

که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجورین مراجعه نماید

و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجورین آن اداره نباشد .

_تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا سند رسمی به وی منتقل نشده ، از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری نمایید .

چند توصیه به فروشنده در زمان قرارداد

_از توتن مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه اورده شود

که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت قیمت معامله ، برای فروشنده حق برهم زدن معامه وجود داشته باشد .

_مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهید .

_حتما در خصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار ، زمان تعیین شود و این نکته ذکر گردد

که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر ، فروشنده میتواند فسخ معامله را اعلام نماید و معامله را برهم زند .

_اگر مالکین متعدد باشد و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشد و حتما باید ذیل قولنامه را همه مالکین امضا نمایند ،

مگر این که به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در ایت صورت وکیل از طرف همه مالکین قولنامه را امضا می نماید .

_فروشنده باید کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند . به خصوص زمانی که این مشخصات منفی و مربوط به عیب و نقص مورد معامله است .

_اگر قیمت معامله را از طریق چک دریافت میکند باید توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک ،

وی تنها میتواند وجه چک را مطالبه کند و معامله را نمیتواند بر هم زند . مگر این که چنین شرطی را در قرارداد گنجانده باشند .

دوست عزیز ، هر روز اطلاعات خیلی جالبی تو پیج اینستاگرام ما گذاشته میشه که خیلی بدردت میخوره .

رو لینک زیر کلیک کن و از مطالب لذت ببر .

ورود به اینستاگرام