این موسسه افتخار دارد موفقیت خود در اخذ دادنامه مینی بر افزایش معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی از 10 سال به 20 سال را به اطلاع عموم بالاخص شرکتهای تولیدی برساند.